توصیه‌های نگارشی: همبستگی متقابل (Correlative Conjuction)
همبستگی متقابل دو عبارت یا کلمه هستند که برای متصل کردن دو ایده استفاده می‌شوند. این مقاله به شما می‌گوید که چگونه از این جملات استفاده کنیم.

یک همبستگی متقابل استفاده “both…and,” است. دیگر مثال‌های رایج شامل “either…or,” “neither…nor” “not only… but also” و “not…but”. اینجا ما استفاده از این همبستگی‌های متقابل اضافی و اینکه چگونه می‌توانند نگارش فنی شما را بهتر کنند. همبستگی متقابل معمولا برای مقایسه، تقابل، یا اتصال دو ایده استفاده می‌شوند. چند مثال: either/or: The animals were administered either vehicle or drug. neither/nor: The […]

توصیه‌های نگارشی: همبستگی متقابل (Correlative Conjuction)
همبستگی متقابل دو عبارت یا کلمه هستند که برای متصل کردن دو ایده استفاده می‌شوند. این مقاله به شما می‌گوید که چگونه از این جملات استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , ,