ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

توصیه‌های نگارشی: استفاده از اول شخص و سوم شخص در نگارش علمی

اول شخص‌ و سوم شخص‌ در نگارش آکادمیک چگونه استفاده می‌شوند؟ آیا شما باید یکی را به دیگری در نگارش مقاله ترجیح دهید؟


بیشتر وقت‌ها ما به واژه یک فرد (person) به عنوان ارجاعی به یک شخص خاص فکر می‌کنیم. Person یک معنی دستورزبانی دیگر نیز دارد. در این مقاله ما به معانی دستورزبانی این واژه می‌پردازیم.

فعل‌ها و ضمیر بسته به شخص دستورزبانی، فاعل یا مفعول قالب‌های مختلفی به خود می‌گیرند. در زبان انگلیسی، سه شخص وجود دارند، اول شخص، دوم شخص و سم شخص. هر کدام از این‌ها سپس به قالب‌های جمع و مفرد تقسیم می‌شوند. ضمیر برای هرکدام از آنها در جدول زیر موجود هستند:

Third Person

Second Person

First Person

          He, she, it / him, her / his, her, hers, its

you / yours, yours

I / me / my / mine

                  They / them / their, theirs
                             same for plural
                           We / us / our, ours

 

اول شخص نشان می‌دهد که فاعل/مفعول در حال صحبت است.

  • I prefer to eat the vegetables from my garden.

  • We will decide what is best for the company.

  • All of the cakes were given to me yesterday.

دوم شخص نشان می‌دهد که فاعل/مفعول خطاب قرار گرفته‌اند. شخص دوم شامل جملات امری می‌شود که مخاطب آن شنونده است.  

  • You prefer to eat vegetables from the nearby market.

  • You are doing a great job!

  • Children, please put away your toys before dinner.

سوم شخص نشان می‌دهد که درباره فاعل/مفعول صحبت میشود.

  • He prefers to eat as few vegetables as possible

  • Doctors renew their licenses periodically.

  • I am standing where she stood yesterday.

این اطلاعات چگونه به نگارش آکادمیک ارتباط پیدا می‌کند؟

استفاده از اول شخص در مقالات علمی همچنان مورد بحث است. بسیاری می‌گویند که سوم شخص فضایی بی‌طرفانه را حفظ می‌کند (مخصوصا زمانی که با لحن passive همراه می‌شود). ولی تعداد زیادی از ژورنال‌ها استفاده از اول شخص را ترویج می‌کنند که می‌تواند نگارش را ساده کند. به طور مثال، ژورنال Nature در اینباره می‌گوید: ژورنال‌های Nature ترجیح می‌دهند که نویسندگان با لحن active بنویسند." اگر شما درباره پذیرندگی اول شخص در متنتان شک دارید، دستورالعمل‌های نویسندگان ژورنال مقصدتان را چک کنید. اگر دستورالعمل‌های به استفاده از اول شخص یا سوم شخص اشاره نمی‌کنند، بعضی مقالات متاخر آن را مطالعه کنید تا ببینید چگونه نوشته شده‌اند.
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا