توصیه‌های نگارشی: استفاده از پرانتز
این مقاله چگونگی استفاده درست از پرانتز، بندها و عباراتی که می‌توانند به واضح شدن معنی در نگارش علمی شما کمک کنند می‌پردازیم.

یک عنصر پرانتز گذاری شده اطلاعاتی است که برای معنای جمله غیرحیاتی است، مانند یک مثال، یک توضیح، یا یک مطلب جانبی. این گونه از اجزای جمله ممکن است شامل این نوع بندها و عبارات شوند، تا جایی که اطلاعات غیر محدود باشد: بندهای مرتبط، که معمولا با which, who/whom/whose, where, when آغاز می‌شوند. توصیف، …

توصیه‌های نگارشی: استفاده از پرانتز
این مقاله چگونگی استفاده درست از پرانتز، بندها و عباراتی که می‌توانند به واضح شدن معنی در نگارش علمی شما کمک کنند می‌پردازیم.
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،