به اشتراک گذاشتن نتایج با مخاطب عام

به اشتراک گذاشتن تاثیرگذار پژوهش با مخاطب عام می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی حمایت مالی کارتان بگذارد. درگیر کردن عامه مردم می‌تواند تاثیر پژوهش شما را نیز افزایش دهد. توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها برای رساندن پژوهشتان به مخاطب عام بسیار رایج است، ولی با این حال دانشمندان در انجام آن کم‌کاری می‌کنند. تایید درخواست گرنت و …

به اشتراک گذاشتن نتایج با مخاطب عام ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،